โรงพยาบาลรือเสาะ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://122.154.43.179/ruso/ Wed, 27 Feb 2019 08:41:38 สถานการณ์โรคระบาดเดือน กุมภาพันธ์ 2560 http://122.154.43.179/ruso//?name=news&file=readnews&id=40 http://122.154.43.179/ruso//http://122.154.43.179/ruso//icon/news_1489207006.jpg

สรุปสถานการณ์โรคระบาด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

1489207006
ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เรื่อง แนวปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานที่ทำงาน http://122.154.43.179/ruso//?name=news&file=readnews&id=17 http://122.154.43.179/ruso//http://122.154.43.179/ruso//icon/news_1456905630.jpg

ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เรื่อง แนวปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานที่ทำงาน

1456905630
สรุประบาดวิทยาปี 2557 http://122.154.43.179/ruso//?name=news&file=readnews&id=10 http://122.154.43.179/ruso//http://122.154.43.179/ruso//images/icon/Apps.png

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

1426149769